Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.AAAKOČÁRKY.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Vymezení pojmů
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s AAA KOČÁRKY nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce AAA kočárků, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log.

Kupní smlouva
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Sdělení před uzavřením smlouvy

AAA kočárky  sdělují, že:
a) požadují úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím
b) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném AAA Kočárky  uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru je náklad 0,- Kč
c) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží
ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu: AAA Kočárky, Na stírce 531/1, Praha 8, 182 00
d) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, či o dodávce náhradních dílů a objednaných položek starších kolekcí
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyndal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou


Kupní Smlouva
Kupní smlouvu může Kupující uzavřít tak, že dokončí objednávku na webu provozovaném AAA kočárky. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky AAA kočárky, za případné chyby při přenosu dat nenesou AAA Kočárky odpovědnost. Uzavření smlouvy AAA Kočárky neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
AAA Kočárky si vyhrazují vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 • AAA Kočárky  Kupujícímu odevzdají věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
 • Mají-li AAA kočárky věc odeslat, odevzdjí věc Kupujícímu předáním dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
 • Dodají-li AAA Kočárky větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 • AAA Kočárky odevzdají Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 • Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí AAA Kočárky věc podle zvyklostí. Stejným způsobem opatří AAA kočárky i věc pro přepravu.


Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

 • Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou AAA kočárky  způsobily porušením své povinnosti.
 • Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve, po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 • Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní AAA kočárky umožnily nakládat.
 • Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže AAA Kočárky škodu způsobily porušením své povinnosti.
 • Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno. Obvyklá doba uložení věci je 30dnů. Po uplynutí této lhůty AAA kočárky nabídnou zboží jinému Kupujícímu.

 

Odpovědnost AAA kočárky za výrobní vady
AAA kočárky odpovídájí Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména AAA kočárky  odpovídají Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které AAA kočárky nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití AAA kočárky uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
d) vyplývá-li to z povahy věci

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil

Má-li věc vadu, z níž jsou AAA Kočárky zavázány, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady
b) na odstranění vady opravou věci
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny
d) odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí AAA kočárkům, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu AAA Kočárků, to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li AAA Kočárky vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu AAA Kočárky nemohou dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že AAA kočárky nezjednají nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, mohou AAA Kočárky dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady mohou AAA Kočárky odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li AAA kočárky vadu věci včas, nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu AAA Kočárků.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí Kupující AAA Kočárkům na jeho náklady věc původně dodanou.
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
Zárukou za jakost se AAA kočárky zavazují, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese AAA kočárky, Na Stírce 531/1, Praha 8, 182 00.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá AAA Kočárkům věc bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od AAA kočárků obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu AAA kočárků  spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu, kam chce peníze vrátit.

Spotřebitel odpovídá AAA Kočárkům pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu AAA Kočárky bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, AAA kočárky však nejsou poviny vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží AAA kočárkům odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi  AAA Kočárky Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, majé AAA Kočárky právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující AAA Kočárkům, co ještě vrátit může, a dají AAA Kočárky náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně po zjištění této skutečnosti kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem či dodavatelem doporučená koncová cena.
Pokud je u položky O Kč položka není určena k prodeji.

Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu AAA Kočárky  (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou na adrese info@aaakocarky.cz
 • osobně v kamenné prodejně AAA Kočárky, Na Stírce 531/1, Praha 8, 182 00
 • telefonicky na tel. čísle: 774 714 932


Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb
Pro doručení vaší zásilky využíváme služeb přepravní společnosti PPL .

Poštovné - dobírkou:

Zásilka do 4000Kč : poštovné 150Kč,
Zásilka nad 4000Kč : poštovné ZDARMA

Při platbě předem převodem na náš účet:

Zásilka do 4000Kč : poštovné 99Kč,
Zásilka nad 4000Kč : poštovné ZDARMA

Zásilky na Slovensko:
lze posílat jen po předchozí platbě na náš účet, poštovné je dle tarifu České pošty či PPL , velikosti a množství zásilek - sdělíme před realizací objednávky.

Bazarové zboží:

Posíláme pokud nehrozí poškození zboží přepravou a lze bezpečně zabalit,  jen po předchozí platbě na náš účet !!!
Vždy 190Kč za 1 balík.

Balné je u všech zásilek ZDARMA.

Osobní odběr na prodejně:
V případně osobního odběru neúčtujeme žádný poplatek, objednávku je potřeba vyzvednout nejpozději do 7 dnů od sdělení, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Platba za zboží dle zvoleného způsobu v objednávce !!!

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení) Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

Závěrečná ustanovení:

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
3. Ve všech případech se obchodní podmínky řídí občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

Reklamační řád
Všeobecná ustanovení:

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího AAA Kočárky - Jana Folkmannová, IČO 69513473, DIČ CZ7258060568, se sídlem Vybíralova 931, Praha 9, 198 00 a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce vystavují AAA Kočárky ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo účtenka) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

Na žádost Kupujícího AAA Kočárky poskytnou záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu AAA Kočárky, identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, AAA Kočárky v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvedou její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu AAA Kočárky zároveň uvedou, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Délka záruky - Odpovědnost za vady

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídají AAA Kočárky za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvedou AAA Kočárky v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky(označeno jako BAZAR) . U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Záruční podmínky
1) Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
2) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@aaakocarky.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však AAA kočárkům možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
3) Místem pro uplatnění reklamace je adresa prodejny AAA Kočárky, Na Stírce 531/1, Praha 8, 182 00.
4) Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží, doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).
5) Záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • mechanickým poškozením zboží,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a AAA Kočárky výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

6) Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.
7) AAA Kočárky mají právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.
8) Reklamované zboží zaslané na adresu sídla společnosti, či na dobírku nemůže být z technických důvodů přijato.

Vyřízení reklamace
Je-li reklamujícím Kupující-Spotřebitel o reklamaci AAA Kočárky rozhodnou ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady AAA kočárky vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

AAA kočárky vydájí  Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, nevzniká nová plná lhůta, ale pokračuje předešlá. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít.

Po vyřízení reklamace AAA Kočárky upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky nebo SMS zprávou, či emailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) jsou AAA Kočárky oprávněny účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
Tento reklamační řád je k dispozici i v prodejně AAA Kočárky, Na Stírce 531/1, Praha 8, 182 00

 

Pravidla „Věrnostní karta“

•Za každých utracených 500Kč v našich prodejnách(na internetu) získává zákazník 1 razítko(např. za 2500Kč=5razítek)
•Při nasbírání 10 razítek a předložení kartičky při dalším nákupu získává zákazník slevu v hodnotě 5%.
•Razítka se dávají za nákup na kamenné prodejně, osobní odběr internetových objednávek(po dohodě i na zásilky posílané poštou).
•Pokud zákazník při nákupu uplatňuje slevu(tzn. předá při placení plnou kartičku s 10-ti razítky), za tento nákup se razítka nedávají, ale automaticky získává novou „Věrnostní kartu“ s jedním razítkem .
•Razítka se nedávají za nákup bazarového a již jinak zlevněného, akčního zboží a nákupu na dárkové poukázky
•Slevy se nesčítají,
•Na jeden nákup lze uplatnit pouze jednu plnou kartu a selvu z věrnostního programu nelze kombinovat s jinými slevami!
•Věrnostní karta je přenosná, je jen na Vás, kdo slevu využije.

 

Provozovatel

 

Provozovatelem internetového i kamenného obchodu je Jana Folkmannová,

Fakturační adresa: Vybíralova 931, Praha 9

IČO: 695 134 73

DIČ: CZ7258060568

Číslo účtu: 107-6616390227/0100

 

Provozovny:

Kamenný obchod + bazar + výdej Eshopu

AAA Kočárky, Na Stírce 531/1, Praha 8 - od 30.3.2016

tel. 608 100 565, 775 114 931, 266 310 651

E-mail: info@aaakocarky.cz

Eshop:

www.aaakocarky.cz

www.bazarkocarku.cz

 

NAJDETE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU:

www.facebook.com/AAAKOCARKY

 

Podle zákona o evidenci tržeb jsme povinni vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Tržby evidujeme v běžném režimu.


Na stránkách www.aaakocarky.cz/ jsou nabízeny Kočárky, které splní veškeré Vaše představy. Kočárky od nás budou ozdobou každého miminka. Rádi Vás o tom přesvědčíme. Prodáváme kvalitní, moderní a cenově dostupné Kočárky. Hledáte-li pro Vás ty nejlepší Kočárky, jste na správném místě. AAAKOČÁRKY.cz - Kočárky, autosedačky, postýlky.

Na tomto webu, například nabízíme značky: kočárky Patron, kočárky Firkon a kočárky Camarelo.